به نام خدا

طبق ماده 15 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران مصوب 21 خرداد 1396 هریک از طرفین قرارداد می توانند در صورت وجود دلیل موجه، قرارداد خود را به صورت یکجانبه فسخ کنند.

وفق تبصره ذیل همین ماده، مسئولیت های ناشی از فسخ یکجانبه بر عهده متقاضی فسخ می باشد و مطابق ماده 18، در صورتی که بر اساس مستندات از جمله مدارک ارائه شده از جانب طرف مقابل و پس از رسیدگی، ثابت شود که فسخ صورت گرفته، موجه نبوده است، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان، شخص یا اشخاص متخلف را به پرداخت غرامت و در مواردی با محرومیت چهار تا شش ماهه محکوم خواهد کرد.

چنانچه یک باشگاه با بازیکنی حرفه ای-که بدون دلیل موجه قرارداد خود را به صورت یکجانبه فسخ نموده باشد- قرارداد منعقد نماید، فرض بر آن است که آن باشگاه بازیکن را تحریک به فسخ قرارداد خود نموده است و از دو پنجره نقل و انتقال بازیکنان داخلی و خارجی محروم خواهد شد، مگر آنکه آن باشگاه خلاف آنرا نزد کمیته تعیین وضعیت ثابت نماید و از این موضوع تبرئه شود.

وکیل ورزشی، وکیل متخصص در امور ورزشی و قراردادهای ورزشی، فسخ یکجانبه

www.ghazali-attorney.ir

09126847407