به نام خدا

آیین نامه نقل وانتقال بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران، مصوب هیأت رییسه فدراسیون فوتبال، در مواد 23 و 24، در مورد فسخ قرارداد با توجه به داشتن دلیل موجه صحبت کرده است. طبق ماده 23، یک قرارداد می تواند بدون هیچ پیامدی(پرداخت حقوق و یا محرومیت ورزشی) در صورت داشتن دلیل موجه از سوی هریک از طرفین فسخ شود.
طبق ماده 24 آیین نامه، یک بازیکن حرفه ای دارای قرارداد، در صورتیکه در طول فصل در کمتر از 10% از بازیهای رسمی باشگاه حضور داشته باشد، می تواند پیش از موعد با استناد به
دلیل موجه ورزشی(Sporting Just Cause) قرارداد خود را فسخ کند. در ارزیابی چنین حالتی باید به شرایط خاص بازیکن توجه شود.

معیار مندرج در آیین نامه معیار شخصی است و نه نوعی؛ چنانچه هر بازیکن فوتبال بخواهد قراردادش با باشگاه را پیش موعد فسخ نماید و از محرومیت ورزشی یا احیانا جریمه مالی در امان باشد،  باید شرایط خاص خود بازیکن، قرارداد با باشگاه و مقررات انضباطی باشگاه را مد نظر قراردهیم. در چنین مواردی مشورت با یک وکیل ورزشی نتیجه بهتری را از نظر حقوقی برای فوتبالیست در پی خواهد داشت./

فسخ قرارداد، آیین نامه نقل وانتقال بازیکنان حرفه ای فوتبال، وکیل ورزشی، وکیل متخصص در قراردادهای ورزشی


09126847407
www.ghazali-attorney.ir