به نام خدا

در ادامۀ توضیح مباحث مهم مقررات انضباطی جدید فدراسیون فوتبال مصوب اسفند ماه 1397، به ماده 89 این مقررات در خصوص آثار استنکاف از اجرای تصمیمات ارکان قضایی رسیدیم. به موجب این ماده هرکس به موجب حکم یا دستور قطعی یکی از مراجع صلاحیتدار فوتبالی یا CAS باید وجهی را به شخص دیگری بپردازد و از این کار خودداری نماید؛ یا هرکس که از اجرای سایر تصمیمات قطعی مراجع صالح فوتبالی و CAS و یا اجرای دستورات وآرای ابلاغ شده از سوی مقامات رسمی فدراسیون و رکن قضایی فدراسیون فوتبال امتناع نماید:

یک) به دلیل امتناع از اجرای حکم یا تصمیم، حداقل یکصد میلیون ریال جریمه نقدی می شود و همزمان، رکن قضایی یک مهلت نهایی که حداکثر سی روز است برای اجرای حکم و تصمیم مالی یاغیر مالی تعیین می نمایند که این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

دو) در صورتی که یک باشگاه از اجرای حکم قطعی استنکاف نموده باشد، اخطار می شود که در صورت قصور یا امتناع از اجرای حکم یا پرداخت وجه در مهلت تعیین شده، مشمول کسر امتیاز یا سقوط به دسته پایین تر یا محرومیت از ثبت نام بازیکن جدید خواهد شد.

*شرایط اجرای احکام در ماده 112 آمده است.

به منظور تضمین اجرای احکام صادره، باشگاه ها در قبال کلیه مجازات های مالی و نقدی بازیکنان و مقامات رسمی خود، متضامناً مسوول هستند و ترك باشگاه یا خاتمه قرارداد ایشان با باشگاه بعد از صدور حکم، رافع این مسوولیت نیست.

آراء، بلافاصله بعد از ابلاغ، اجرا می شوند.

چنانچه بازیکنی که محروم شده، ضمن خداحافظی از بازی ها، به عنوان مقام رسمی به فعالیت بپردازد، محرومیت اجرا نشده وی در پست جدید، اعمال می شود .

چنانچه بازیکن محروم به لیگ خارجی منتقل شود و امکان تعمیم بین المللی محرومیت وی وجود نداشته باشد، در این صورت ادامه محرومیت وی بعد از بازگشت به کشور اعمال خواهد شد و چنانچه بعد از بازگشت به کشور در موقعیت دیگری غیر از موقعیت قبلی فعالیت نماید، محرومیت وی در موقعیت جدید اعمال خواهد شد.

وکیل ورزشی، وکیل متخصص در امور ورزشی و قراردادهای ورزشی، آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، CAS

مهدی غزالی، وکیل پایه یک دادگستری

09126847407

www.ghazali-attorney.ir