به نام خدا

جدید ترین مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال با هدف تعیین الزامات و نواهیِ شکلی و ماهوی، توصیف تخلفات، تشریح نحوه اعمال مجازات ها و تبیین آیین دادرسی در نوزدهم اسفند ماه 1397 به تصویب مجمع عمومی فدراسیون رسید. طبق ماده 6 این مقررات، کمیته انضباطی، کمیته اخلاق و کمیته استیناف ارکان قضایی فدراسیون فوتبال را تشکیل می دهند.

ماده 13 مقررات، صلاحیت های خاص کمیته انضباطی را بیان نموده است:

1. مجازات تخلفات جدّی که از دید مقامات رسمی مسابقه پنهان مانده

2. اصلاح اشتباهات آشکار داور در تصمیمات انضباطی

3. تمدید دوران محرومیت ناشی از اخراج توسط داور مسابقه

4. تعیین مجازات های تکمیلی(بیشتر)

کمیته استیناف مسئول رسیدگی به تجدید نظر خواهی اشخاص از آرای غیر قطعی کمیته انضباطی، کمیته اخلاق وکمیته وضعیت بازیکنان می باشد. در صورت اختلاف در تشخیص صلاحیت بین کمیته انضباطی، کمیته اخلاق و کمیته وضعیت بازیکنان، کمیته استیناف در این خصوص تصمیم گیری خواهد نمود(بند 2 ماده 11).

به موجب ماده 18، اصحاب پرونده و ذی نفعان حق دارند جهت کلیه مراحل تعقیب و دادرسی در رکن قضایی فدراسیون فوتبال، وکیل معرفی نمایند و در انتخاب وکیل خود آزاد هستند.

...ادامه دارد

وکیل ورزشی، مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی

www.ghazali-attorney.ir

09126847407